Praktyczne przykłady metod konsolidacji sprawozdań finansowych

Celem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (SSF) jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej grupy jednostek powiązanych, tak jakby były one jedną jednostką gospodarczą z zachowaniem zasady istotności. Jednostka dominująca sporządza SSF obejmując nim dane swoje oraz jednostek podporządkowanych. Do jednostek podporządkowanych zalicza się jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Sposób ujęcia danych jednostek podporządkowanych zależy od rzeczywistego stopnia sprawowania nad nimi kontroli.

Jednostki zależne to jednostki w pełni kontrolowane przez jednostkę dominującą, która ustala politykę finansową i operacyjną. Z reguły oznacza to posiadanie większości udziałów, ale decydujące znaczenie ma większość głosów wśród wspólników – metoda konsolidacji pełnej.

Jednostki współzależne to jednostki, w których wspólnicy na równi kierują polityką finansową i operacyjną (do 50% udziałów i nie więcej niż połowa głosów) – metoda konsolidacji proporcjonalnej lub metoda praw własności.

Jednostki  stowarzyszone to jednostki , w których znaczący inwestor posiada zaangażowanie w kapitale i wywiera znaczący wpływ (poniżej 50 procent udziałów, mniejszość głosów) – metoda praw własności.

Wynika stąd, że jednostką dominującą sporządzającą SSF może być również wspólnik lub inwestor wywierający znaczący wpływ, lecz nieposiadający dominującej roli w jednostce.

W celu lepszego zobrazowania różnic pomiędzy metodami konsolidacji przyjęto w podanych przykładach, że jednostka dominująca (JD) sporządzająca SSF posiada 40% udziałów w jednostce podporządkowanej (JP), a marża na sprzedaży towarów do JP wynosi 10%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *